Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Tạ Từ

 

       Em đưa Anh chén rượu đào
Đổ đi không nỡ uống vào thì say
      Thôi giờ xin để lại đây
Hai ta coi một chút này của chung
      Đến khi chẳng được trùng phùng
Thì anh uống nốt cho nồng nhớ thương
                           3/2014

1 nhận xét: